KEITH

Monday, 27 January 2014 10:25

Published resources

 

AarbakkeV. 2004. «Πρόσφυγες και προσφυγικές οργανώσεις στη Βουλγαρία, 1940-1990». [‘Refugees and Refugee Organizations in Bulgaria, 1940-1990’], in Gounaris V.K. and Michailidis I.D. (ed.). Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και Ενσωμάτωση. [RefugeesintheBalkans. MemoryandIncorporation]. Athens: Patakis. 382-447.

Academy of Athens. 1995. ΗΑνάπτυξητηςΘράκης. ΠροκλήσειςκαιΠροοπτικές [The Development of Thrace: Challenges & Perspectives], II, Athens: Academy of Athens.

Ackermann M. 2000. Die Türkische Minderheit in West-Thrakien: Geschichte und Gegenwart [The Turkish minority in west Thrace: History and present], Ulm: Südost-Studienreihe.

Ahmad F. 1969. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish Politics, 1908-1914. Oxford: Clarendon.

Ahmad F. 2003. Turkey, The Quest for Identity. Oxford: Oneworld.

Akar R. 1992. Varlık Vergisi, Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği [The wealth tax, example of the anti-minority policy in the single party regime].

Akçura Y. Üç Tarz-ı Siyaset [Three policies], Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Akgönül S. (ed.). 2008. Reciprocity. Greek and Turkish Minorities. Law. Religion and Politics. Istanbul: Bilgi University Press.

Akgönül S. 1999. Une Communauté, Deux Ètats: La Minorité Turco-Musulmane de Thrace Occidentale, Beylerbeyi, Istanbul: Éditions Isis.

Akşin S. 2007. Turkey, From Empire to Revolutionary Republic. The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to the Present. London: Hurst.

Aktar A. 2003. «Homogenising the Nation, Turkifying the Economy: The Turkish Experience of Population Exchange Reconsidered», in Hirschon R. (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey, Oxford: Berghahn Books, 12.

 Aktar A. 2006. ‘Το πρώτο έτος της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής πληθυσμών: Σεπτέμβριος 1922-Σεπτέμβριος 1923’. [The First Year of the Greco-Turkish Population Exchange: September 1922-September 1923’], in Tsitselikis K. (ed.). Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης. [The Greek-Turkish Population Exchange. Aspects of a National Conflict]. Athens: Kemo/Kritiki.

Alexandris A. & Paresoglu Α. 1995. «ΜουσουλμανικέςΜειονότητεςσταΒαλκάνια» [Muslim Minorities in the Balkans], in Veremis Th. (eds.), Βαλκάνια: ΑπότοΔιπολισμόστηνΝέαΕποχή[Balkans: from Bipolar to the Nea Era], Athens: Gnosi, III.

Alexandris A. 1988. «ΤοΙστορικόΠλαίσιοτωνΕλληνοτουρκικώνΣχέσεων, 1923-1987» [The Historical background of the Greek-Turkish Relations, 1923-1987], in Alexandris A., Veremis Th. Kazakos P., Koufoudakis V., Rozakis & Tsitsopoulos G. (eds.), ΕλληνοτουρκικέςΣχέσεις, 1913-1987 [Greek-Turkish Relations, 1913-1987], Athens: Gnosi & ELIAMEP, Ι.

Alexandris A. 1992. The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974. Athens: Centre for Asia Minor Studies.

Alexandris A. 2003. ‘Religion or Ethnicity, The Identity Issue of the Minorities in Greece and Turkey’, in Hirschon R. (ed.). Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. Oxford: Bergham Books.

Alexandris A., Veremis T., Kazakos P., Coufoudakis V., Rozakis H.L. and Tsitsopoulos G. 1991. ΟιΕλληνοτουρκικέςΣχέσεις 1923-1987. [Greco-Turkish Relations 1923-1987]. Athens: Gnosi.

Alivizatos N. 1995. ΟιΠολιτικοίΘεσμοίσεΚρίση, 1922-1974 [Political Institutions in Crisis, 1922-1974], Athens: Themelio.

Altinoff I. 1921. La Thrace Interalliée. Sofia: Imprimerie de la Cour.

American Geographical Society. 1923. ‘Geographical Elements in the Turkish Situation: A Note on the Political Map’. GeographicalReview. 13(1). 

Anastasiadou I. 1980. «Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930» [El. Venizelos and the Greek-Turkish 1930 Friendship Protocol], in Veremis Th. & Dimitracopoulos O. (eds.), Μελετήματα Γύρω από τον Βενιζέλο και την Εποχή του [Researches on El. Venizelos and his Era] Athens: Filipotis.

AnastasiadouI. 1982. Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας του 1930. [Venizelos and the 1930 Greco-Turkish Friendship Pact]. Athens: Filippotis.

Anderson B. 1983. Imagined Communities, London: Verso.

Anderson B. and University of Bradford. Dept. of Peace Studies. 2007. From thieves to nation-builders: the nexus of banditry, insurgency and state-making in the Balkans, 1804-2006, Bradford: Department of Peace Studies, University of Bradford.

Anderson P. 2008. ‘Kemalism’. London Review of Books. 11 September.

Anderws P. A. & Benninhaus R.  1989. Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert.

Andreades K.G. 1980. The Moslem Minority in Western Thrace. Amsterdam: Adolf Hakkert.

Andreadis D. A. 1947. The work of the Greek state in Macedonia and Thrace (35 years of toil and sacrifice). Athens: National Press.

Andronopoulos V.K. and Mathioudakis M. 1988. Νεοελληνικήδιοικητικήιστορία: περιφερειακήδιοίκηση, τοπικήαυτοδιοίκηση. [Administrative History of Modern Greece: Regional Administration, Local Government]. Athens.

Armstrong H.G. 1932. The Grey Wolf, Mustafa Kemal, An Intimate Study of a Dictator. London: ArthurBarker.

Askouni N. 2006. Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης. [The Education of the Minority of Thrace. From Marginalisation to the Prospect of Social Incorporation]. Athens: Alexandreia.

Atatürk (Mustafa Kemal). 2009. Nutuk. Vol. I-II. Athens: Papazisis.

Athanasopoulou E. 1999. Τουρκία. Αναζήτηση ασφαλείας. Αμερικανο-Βρετανικάσυμφέροντα. [Turkey. In Search of Security. Americano-British Interests]. Athens: Papazisis/ELIAMEP.

Avdela Ε. 1995. «Ετερότητα» και «Ταυτότητα»: ΙστοριογραφικέςΠροσεγγίσεις [’Ethnicity’ and ‘Identity’ Historiographical aspects], ΣύγχροναΘέματα [Sichrona Theamata, 54.

Aydinli A. 1971. Bati Trakya Faciasinin iç Yüzü [The nature of the Western Thrace tragedy], Istanbul: Aydinli Cagaloglu.

Ayverdi E. H. 1982.  Avrupa`da Osmanli Mimari Eserleri, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavudluk, Istanbul.

Bahcheli T. 1990. Greek-Turkish Relations Since 1955. London: Westview Press.

Balic S. 1952. "Muslims in Greece", The Islamic Review, 40.

Baltsiotis L. 1997. «ΕλληνικήΔιοίκησηκαιΜειονοτικήΕκπαίδευσηστηΔυτικήΘράκη» [Greek Administrations and Minority Education in Western Thrace], in Tsitselikis K. & Christopoulos D. (eds.), ΤοΜειονοτικόΦαινόμενοστηνΕλλάδα. Μια Συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών [The Minority Issue in Greece. A Social Science Contribution], Athens: Kritiki.

Bamberger-Stemmann S. 2000. Der europäische Nationalitätenkongress 1925 bis 1938. Nationale Minderheiten zwischen Lobbyisten und Grossmachtinteressen. Marburg: Herder Institut.

Barlas D. and Güvenç S. 2009. ‘Turkey and the Idea of a European Union during the Inter-war Years, 1923-39’. Middle Eastern Studies. 45(3).

Başer E. 2009. Mütareke'den Sonra İstanbul Hükümetleri Ve Trakya Politikaları [The governments of Istanbul and their Thrace policies after the armistice], IQ Kültür Sanat Yayıncılık.

Batıbey K. Ş. 1970. Batı Trakya Türk Devleti (1919-1920). [The Turkish State of Western Thrace]. Istanbul: Boğaziçi Yayınları.

Batıbey K. Ş. 1976. Ve Bulgarlar geldi. Batı Trakya'da teneke ile alarm. [There Came the Bulgarians. The Cutlery Alarm of Western Thrace]. Istanbul, Bogazici Yayinlari.

Bayülken Ü.H. 1963. ‘Turkish Minorities in Greece’. The Turkish Yearbook of International Relations. Vol. IV.

Beely B. W. 1978. "Greek-Turkish Boundary: Conflict at the Interface", Transactions of the Institute of British Geographers-New Series, 3(3).

Belia E. D. 1981. "Εκθεση Στυλ. Γονατά περί Θράκης, 1907" [S. Gonatas Report on Thrace, 1907], Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος [Journal of the Greek Historical and Ethnological Society], 24.

BelliM. 2009. Καπετάν Κεμάλ. Αναμνήσεις από τον Ελληνικό Εμφύλιο. [Captain Kemal. Memoirs from the Greek Civil War]. Istanbul: Telos International

Bieber F. 2000. "Muslim Identity in the Balkans Before the Establishment of Nation States", Nationalities Papers, 28(1).

Billig M. 1995. Banal Nationalism, London: Routledge.

Bonos Y. 2008. "The Episode of the Turkish Spelling Mistakes in Greek Thrace, June 1929: Beyond the Opposition of Modernists and Conservatives" in N. Clayer and E. Germain (eds.), Islam in Europe in the Inter-War Period, London/New York: Hurst & Co./Columbia University Press.

Bonos Y. 2011. "Crossing the borders in reality and in press: the case of the Muslims in Greek Thrace during the 1920s", European Journal of Turkish Studies, 12-Demographic Engineering - Part II, On Intentionalism.

Broun J. 2007. ‘Rehabilitation and Recovery: Bulgaria’s Muslim Communities’, in Religion, State & Society. 35(2).

Browne K. 2005. "Snowball Sampling: Using Social Networks to Research non-Heterosexual Women" International Journal of Social Research Methodology, 8(1).

Brunnbauer U. 1998. ‘Histories and Identities: Nation-State and Minority Discourses. The Case of the Bulgarian Pomaks’, in Bulgarian Center for Regional Cultural Studies (Sofia). In and Out of the Collective: Papers on Former Soviet Bloc Rural Communities. Vol. I.

Çagaptay S. 2005. Islam, Secularism and Nationalism in Modern Turkey. Who is a Turk?, London: Routledge.

Carnegie Endowment for International Peace. 1914. Report of the International Commission to Inquire into the Causes and Conduct of the Balkan Wars. Washington DC. 

Carnegie Endowment for International Peace. 1924. The Treaties of Peace 1919-1923. Vol. II. New York.

Carpenter T. 2003. The Miss Stone Affair. America’s First Modern Hostage Crisis. New York: Simon and Schuster. 

Clark B. 2006. Twice a Stranger. The Mass Expulsions that Forged Modern Greece and Turkey. Cambridge: Harvard University Press.

Claude I. L. 1955. National Minorities: An International Problem. Cambridge: Harvard University Press.

Coakley J. 1990. ‘National minorities and the government of divided societies: A comparative analysis of some European evidence’. European Journal of Political Research. 18(4).

Connor W. 1994. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton: Princeton University Press.

Coufoudakis V. 1981. ‘The United States, the United Nations and the Greek Question 1946-1952’, in Iatrides J.O. (ed.). Greece in the 1940s. A Nation in Crisis. Hanover and London: University Press of New England.

Cowan J.K. 2001. ‘Ambiguities of an Emancipatory Discourse: The Making of a Macedonian Minority in Greece’, in Cowan J.K., Dembour M.B. and Wilson R.A. (eds.). Culture and Rights: Anthropological Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Cowan J.K. 2003. ‘Who's Afraid of Violent Language? Honour, Sovereignty and Claims-making in the League of Nations’. Special Issue on ‘Violence and Language’. Anthropological Theory 3(3).

Cowan J.K. 2007. ‘The Success of Failure? Minority Supervision at the League of Nations’, in Dembour M-B. and Kelly T. (eds.). Paths to International Justice: Social and Legal Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.

Crampton R. J. 1983. Bulgaria, 1878-1918, A History, New York: Columbia University Press-Boulder.

Crampton R. J. 2005. A Concise History of Bulgaria, Cambridge & New York: Cambridge University Press.

Cvijic C. 1918. La Péninsule Balkanique:  Géographie Humaine, avec 31 Cartes et Croquis dans le Texte et 9 Cartes hors Texte, Paris: Armand Colin.

Dagkas Α. 2007. "Peasants and Workers in Tobacco Production in Greece, 19th and 20th Centuries: Social and Cultural Lives", Greek Research in Australia: Proceedings of the 6th Biennial International Conference of Greek Studies, Adelaide, Flinders University June 2005: Flinders University Department of languages-Modern Greek.

Dagkas Α. and Leontiadis G. 1997. ΚομιντέρνκαιΜακεδονικόζήτημα, Tοελληνικόπαρασκήνιο, 1924 [Comintern and the Macedonian Issue. The Greek Backstage, 1924]. Athens: Trochalia. 

Dalègre J. 1997. La Thrace Grecque. Populations et Territoire. Paris: L’Harmattan.

Danforth L. 1989. Firewalking and Religious Healing: The Anastenaria of Greece and the American Firewalking Movement. Princeton: Princeton University Press.

Danforth L.M. 1995. The Macedonian Conflict. Ethnic Nationalism in a Transnational World. Princeton: Princeton University Press.

Daskalov G. 1992a. ‘Демографските процеси в Източна Македония и Западна Тракия (1 Януари 1942 – 25 Октомври 1944)’. [‘Demographic Developments in Eastern Macedonia and Western Thrace (1 January 1942 - 25 October 1944)’].  — Военноисторически сборник [Voennopoliticheski Sbornik - Military-Political Journal]. Issue 1.

Daskalov G. 1992b. ‘Установяване на Българската Администрация и Политическата Система в Новоосвободените Земи на Западна Тракия и Източна Македония  (1941-1944)’. [‘TheEstablishmentoftheBulgarianAdministrativeandPoliticalSystemintheNewlyLiberatedLandsofWesternThraceandEasternMacedonia. (1941-1944)’]. Военнополитически Сборник [VoennopoliticheskiSbornik - Military-PoliticalJournal). Issue 6.

deJongF. 1980. Names, Religious Denominations and Ethnicity of Settlement in Western Thrace. Leiden: E.J. Brill.

de Laine M. 2000. Fieldwork, Participation and Practice: Ethics and Dilemmas in Qualitative Research, London-Thousand Oaks: Sage.

Dede A. 1980. “Andartlık Hikâyeleri” [Guerrilla's narratives]. Türk Dünyası Araştımaları Dergisi [Review of Turkish World Studies], 1(4).

Demetriou O. 2004. ‘Prioritizing “ethnicities”: The uncertainty of Pomak-ness in the urban Greek Rhodope’. Ethnic and Racial Studies 27(1).

Denniston R. 1997. Churchill’s Secret War, Diplomatic Decrypts, The Foreign Office and Turkey 1942-44. New York: St.Martin’s Press.

Deringil S. 1982. ‘The preservation of Turkey’s neutrality during the Second World War: 1940’. Middle Eastern Studies. 18.

Deringil S. 1992. ‘Active Neutrality: 1942’. Turkish Review, Quarterly Digest. 6(28).

Deringil S. 2004. Turkish Foreign Policy during the Second World War. An ‘Active’ Neutrality. Cambridge: Cambridge University Press. 

Dimitroff D. 1936. Le Problème de la Thrace et l' Accès de la Bulgarie à la Mer Égée .Les Différentes Phases du Problème Thracien Depuis le Traité de San Stéphano Jusquà nos Jours, Paris: Les Nouvelles Editions Balkaniques.

DivaniL. 1999. Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστημα διεθνούς προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών. [Greece and Minorities, The System of International Protection of the League of the Nations]. Athens: Kastaniotis.

Djoumalieff S. 1936. L' Accès de la Bulgarie a la Mer Égée, Paris: Les Presses Modernes.

Dodos D. 2005. ΟιΕβραίοιτηςΘεσσαλονίκηςστιςΕκλογέςτουΕλληνικούΚράτους, 1915-1936 [The Jews Community of Thessaloniki during the Greek Elections, 1915-1936], Athens: Savalas Publications.

Dragona T. 2008. ‘Εκπαιδεύονταςτον «ανοίκειο» άλλο: ταυτότητες, ψυχικοίμηχανισμοίκαιιδεολογία’ [‘Educating the Unfamiliar “Other”: Identities, Psychological Mechanisms and Ideology’], in Dragona T. and Frangoudaki A. (eds.). Πρόσθεση Όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός Όχι Διαίρεση: Η Μεταρρυθμιστική Παρέμβαση στην Εκπαίδευση της Μειονότητας της Θράκης.  [Addition not Subtraction, Multiplication not Division: The Reformative Intervention in the Education of the Minority of Thrace]. Athens: Metaichmio.

Dragona T. and Frangoudaki A. 2006. ‘Educating the Muslim Minority in Western Thrace’. Islam and Christian-Muslim Relations. 17(1).

Dündar F., 2006. "The Settlement Policy of the Committee of Union and Progress 1913-1918" in Kieser H.-L., (ed.), Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities,  London, New York, I.B.Tauris.

Economides K.P. 1989. ΤοΝομικόΚαθεστώςτωνΝησιώντουΑιγαίου, ΑπάντησησεΤουρκικήΜελέτη [The Legal Status of the Aegean Islands, Response to a Turkish Study]. Athens: Gnosi.

Eddy C.B. 1931. Greece and the Greek Refugees. London: George Allen and Unwin.

Edwards R. 1993. «An Education in Interviews. Placing the Researcher and the Research», in Renzetti C. M. and Lee R. M. (eds.), Researching Sensitive Topics, London: Sage.

Eminov A. 2007. ‘Social Construction of Identities: Pomaks in Bulgaria’. Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe(2).

Enepekides P. 1969. Οι διωγμοί των Εβραίων εν Ελλάδι, 1941-1944, Επί τη βάσει των μυστικών αρχείων των ΕΣ-ΕΣ [The Persecution of the Jews in Greece, 1941-44. Based on the Secret Archives of the SS]. Athens. Papazisis.

Exarchou T. 1999. Δεκαπέντεμήνεςμιαςπόλης, Ξάνθη, Ιανουάριος 1940-Απρίλιος 1941 [Fifteen Months of a City, Xanthi, January 1940-April 1941]. Xanthi: Politistiko Anaptyksiako Kentro Thrakis.

Exarchou T. 2000. ΕφτάΧρόνιαμιαςΠόλης, Ξάνθη 1933-1939 [Seven Years of a City, Xanthi 1933-1939]. Xanthi: Politistiko Anaptyksiako Kentro Thrakis.

ExarchouT. 2001. Οι Εβραίοι στην Ξάνθη, (Ο κόσμος που χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε. [The Jews in Xanthi  (A World that was Gone but not Forgotten)] Xanthi: Politistiko Anaptyksiako Kentro Thrakis.

Fearon J.D. and Laitin D.D. 2003. ‘Ethnicity, Insurgency and Civil War’. American Political Science Review. 97(1).

Finney, P. B. 1995. "'An Evil for All Concerned': Great Britain and Minority Protection after 1919" Journal of Contemporary History, 30(3).

Fleischer H. 1988. ΣτέμμακαιΣβάστικα, ΗΕλλάδατηςΚατοχήςκαιτηςΑντίστασης, [Crowns and Swastika, Greece during the Occupation and Resistance]. Vol. I-II. Athens: Papazisis.

Foot  M.R.D. 1999.  SOE: An Outline History of the Special Operations Executive 1940-1946. London: Pimlico.

Foreign Policy 1900-1945]. Athens: Estia.

Fostiridis A. 1959. ΗεθνικήαντίστασιςκατάτηςΒουλγαρικήςκατοχής, 1941-45 [National Resistance Against the Bulgarian Occupation, 1941-45]. Thessaloniki.

FoteasP. 1978. Οι Πομάκοι της Δυτικής Θράκης. Μια μικρή συμβολή σε ένα μεγάλο θέμα. [The Pomaks of Western Thrace. A Small Contribution to a Big Issue]. Komotini. Morfotikos Syllogos Komotinis.

Friedman V.A. and Dankoff R. 1991. ‘The Earliest Text in Balkan (Rumelian) Romani: A Passage from Evliya Çelebi’s Seyahat nameh’. Journal of the Gypsy Lore Society. Fifth Series: 1(1).

Garbitrakyadaki Turk Emlaki: Tirakya Gayrimubadiller Cemiyeti Tarafindan Tertibolunmustur [The Turkish land property in Western Thrace, compiled by the Association of the non-exchangeables of Thrace]. 1928. Istanbul: Cumhuriyet Matbaasi).

Garifalou D. 1992., ΑναμνήσειςαπότηνΚομοτηνή [Memories from the city of Comotini], Comotini: Prefecture of Rhodope.

GeorgantzisP.A. 1993. Θρακικός Αγώνας 1912-1920. Ύστατοι απελευθερωτικοί αγώνες Δ. Θράκης. [The Struggle for Thrace 1912-1920]. Xanthi: Stegi Grammaton & Kalon Tehnon. 

Geragas K. 2005. Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922. [MemoirsfromThrace 1920-1922]. Katerini: Mati.

Gladstone W.E. 1876. Bulgarian Horrors and the Question of the East. London: John Murray.

Gökalp Z. 2005. ΑρχέςΤουρκισμού. [The Principles of Turkism]. Athens: Kurier.

Gonatas S.. 1958. Απομνημονεύματα, 1897-1957 [Memoirs, 18978-1957], Athens.

Goudelis S. D. 1991. ΣχέσειςΧριστιανώνκαιΜουσουλμάνωνστηνΕλληνικήΘράκη[Relations Between Christians and Muslims in Greek Thrace], Comotini.

GüvenD. 2006. Εθνικισμός, κοινωνικές μεταβολές και μειονότητες. Τα επεισόδια εναντίον των μη μουσουλμάνων της Τουρκίας (6/7 Σεπτεμβρίου 1955). [Nationalism, SocialChangesandtheMinorities. The Riots against the Non-Muslims of Turkey (6/7 September 1955)]. Athens: Estia.

Hadjiiosif  C. n.d «ΚοινοβούλιοκαιΔικτατορία» [Parliament and Junta], in Hadjiiosif C. (eds.), ΙστορίατηςΕλλάδαςτου 20ουΑιώνα, 1922-1940: ΟΜεσοπόλεμος [The History of Greece during 20th Century: The Interwar Period], Athens: Vivliorama, Β2.

Hadjiiosif C. n.d. «ΤοΠροσφυγικόΣοκ, οιΣταθερέςκαιοιΜεταβολέςτηςΕλληνικήςΟικονομίας» [The Refugee Shock, the Sets and Variables of Greek Economy], in Hadjiiosif C. (eds.), ΙστορίατηςΕλλάδαςτου 20ουΑιώνα, 1922-1940: ΟΜεσοπόλεμος [The History of Greece during 20th Century: The Interwar Period], Athens: Vivliorama, Β1.

Hale W. 2000. Turkish Foreign Policy 1774-2000. London and Portland: Frank Cass.

Hall R.C. 2000. The Balkan Wars 1912-1913. Prelude to the First World War. London and New York: Routledge.

Haslinger P. 2003. ‘Minorities and Territories - Ways to Conceptualise Identification and Group Cohesion in Greece and in the Balkans’. Jahrbuecher fuer Geschichte und Kultur Suedosteuropas. [History and Culture of South Eastern Europe – An Annual Journal].5: ‘Minorities in Greece. Historical Issues and New Perspectives’ edited by Trubeta S. and Voss C. 

Hassiotis I.K. 2002. ‘Armenians’, in Clogg R. (ed.). Minorities in Greece. Aspects of a Plural Society. London: Hurst.

Helsinki Watch. 1990. Report, Destroying Ethnic Identity, The Turks of Greece. New York: Human Rights Watch.

Helsinki Watch. 1999. Report, Greece: The Turks of Western Thrace. 11(1). New York: Human Rights Watch.  

HerakleidesA. 2001. Η Ελλάδα και ο ‘εξ ανατολών κίνδυνος’. [Greece and the ‘Eastern Threat’]. Athens: Polis.

Herzfeld M. 1980. ‘Honour and Shame: Problems in the Analysis of Moral Systems’. Man (New Series), 15(2).

Hiden J. 2004. Defender of Minorities: Paul Schiemann 1876-1944. London: Hurst.

Hiden J. and Smith D.J. 2006. Looking beyond the Nation State: A Baltic Vision for National Minorities between the Wars’.Journal of Contemporary History: 41.

Hirschon R. (ed.). 2003. Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. New York and Oxford: Bergham Books.

Hirschon R. 1998. Heirs of the Greek Catastrophe. The Social Life of Asia Minor Refugees in Piraeus. New York and Oxford: Berghahn Books.

Hirschon R. 2004. «“We Got on Well With Turks": Christian-Muslim Relations in Late Ottoman Times», in Shankland D. (ed.), Anthropology, Archeology and Heritage in the Balkans and Anatolia, or the Life and Times of F. W. Hasluck (1878-1920), Istanbul: Isis Books, II.

Hirschon R. 2006. ‘Knowledge of Diversity : Towards a more Differentiated Set of “Greek” perceptions of “Turks”’. South European Society and Politics: 11(1).

Hirschon R. 2009. ‘Religion and Nationality: The Tangled Greek Case’, in Rik Pinxten and Lisa Dikomitis (eds.), When God Comes to Town, New York and Oxford: Berghahn Books.

Holborn L. W. 1939. "The League of Nations and the Refugee Problem", Annals of the American Academy of Political and Social Science, 203.

Hupchick D. 2002. The Balkans: From Constantinople to Communism. New York: Palgrave.

Hupchick D. P. and Cox H. 2001. The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans. London/Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Iğsiz A. 2008. ‘Documenting the Past and Publicizing Personal Stories: Sensescapes and the 1923 Greco-Turkish Population Exchange in Contemporary Turkey’. Journal of Modern Greek Studies: 26.

Iordanoglou A. 1989. «ΟΤύποςτηςΜουσουλμανικήςΜειονότηταςτηςΔ. ΘράκηςαπότηνΣυνθήκητηςΛωζάνηςμέχριΣήμερα» [The Minority Press of the Muslim Minority of Greek Thrace from Lausanne Treaty to Nowadays], ΒαλκανικάΣύμμεικτα [BalkanMiscellaneous, 3.

Jelavich B. 1997. History of the Balkans. Vol. I. Eighteenth and Nineteenth Centuries. Cambridge: Cambridge University Press.

Jonchev D. 1993. БългарияиБеломорието (октомври 1940 - 9 септември1944г.)
Военнополитическиаспекти. [Bulgaria and the Aegean Region (October 1940 – September 1944) from a Military and Historical Perspective]. Sofia: Dirum.

Kalantzis E. 1969. ΣαράνταΧρόνιαΑναμνήσεις, 1920-1961: ΜιαζωήαφιερωμένηστηνΠατρίδα [Forty Years of Memories, 1920-1961: A Lifetime Dedicated to the Fatherland] Athens. 

Kalionski A. and Kolev V. 2004. Οι πρόσφυγες στη Βουλγαρία την εποχή του Μεσοπολέμου: Προβλήματα ένταξης’. [‘Refugees in Bulgaria during the Interwar Period. Problems of Integration’], in Gounaris V.K. and Michailidis I.D. (ed.). Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και Ενσωμάτωση. [RefugeesintheBalkans. MemoryandIncorporation]. Athens: Patakis.  

KandylakisΜ. 2006. Ο μυστικός τύπος της εθνικής αντιστάσεως στη βόρεια Ελλάδα, Καταγραφή των εφημερίδων που κυκλοφόρησαν στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία και Θράκη [TheSecretPressofNationalResistanceinNorthernGreece, AListoftheNewspapersCirculatinginThessalonikiandMacedoniaandThrace]. Thessaloniki: University Studio Press/Ekfrasi.

Karakasidou A. 1997. Fields of Wheat, Hills of Blood. Passages to Nationhood in Greek Macedonia, 1870-1990, Chicago & London: The University of Chicago Press.

Karakasidou A. 2002. «Cultural Illegitimacy in Greece: The Slavo-Macedonian "Non-Minority"», in Clogg R. (ed.), Minorities in Greece. Aspects of a Plural Society, London, Hurst & Company.

Karal E.Z. 1997. ‘The Principles of Kemalism’, in Kazancigil A. and Özbudun E. (ed.). Ataturk, Founder of a Modern State. London: Hurst.

Karamandjukov H.I. 1934. ЗападнотракиъскитеБългаривсвоетокултурно-историческоминало, сособенпогледкъмтяхнотополитико-революцонноджизхение, Книга I, Историятаимдо 1903г. [Western Thracian Bulgarians in their Cultural-Political Past, with particular Attention to their Political-Revolutionary Movement, Volume I. Their History up until 1903]. Sofia. 1934.

Karpat K. 1985. Ottoman Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics. Madison: University of Wisconsin Press. 

Kasaba R. (ed.). 2008. The Cambridge History of Turkey. Volume 4: Turkey in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.

Kayali H. 2008. ‘The Struggle for Independence’, in Kasaba R. (ed.). 2008. The Cambridge History of Turkey. Volume 4: Turkey in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.

Kazancigil A. and Özbudun E. (ed.). 1997. Ataturk, Founder of a Modern State. London: Hurst.

Ker-Lindsay J. 2007. Crisis and Conciliation, A Year of Rapprochement between Greece and Turkey. London: I.B. Tauris.

Kerner R.J. and Howard H.N. 1936. The Balkan Conferences and the Balkan Entente 1930-1935, A Study in the Recent History of the Balkan and Near Eastern Peoples. Berkeley: University of California Press.

Kettani M. A. 1979-1980. "Muslims in Southern Europe", Journal Institute of Muslim Minority Affairs, 1&2(1 & 2).

Keyder Ç. 2003. ‘The Consequences of the Exchange of Populations for Turkey’, in Hirschon R. (ed.). Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. Oxford: Bergham Books.

Keyder Ç. 2005. ‘A History and Geography of Turkish Nationalism’, in Birtek F. and Dragonas Th. (eds). Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey. London: Routledge.

Kinross P. 1995. Ataturk, The Rebirth of a Nation. London: Phoenix.

Kirlikdome R. 2005. «ΟΤουρκόφωνοςΤύποςστηΔυτικήΘράκη» [The Turkish written newspapers of western Thrace], in Droulia L. (eds.), ΟΕλληνικόςΤύπος, 1784 έωςΣήμερα. Ιστορικές και Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου) [Greek Press, from 1784 until Nowadays. Historical and  Theoretical Approaches (International Conference Proceedings)], Athens: Αθήνα, National Research Center.

Kistakis G. 2006. ΙερόςΝόμοςτουΙσλάμκαιΜουσουλμάνοιΈλληνεςΠολίτες [Islamic Canonical Law and Greek Citizens of Muslim Religion], Athens: Sakkoulas Publications.

Kitromilides P.M. 1990. ‘“Imagined Communities” and the Origins of the National Question in the Balkans’ in Blinkhorn M. and Veremis Th. (eds). Nationalism and Nationality. Athens: ELIAMEP.

Kitsikis D. 1990. ΗΕλλάςτης 4ηςΑυγούστουκαιοιΜεγάλεςΔυνάμεις, ΤαΑρχείατουΕλληνικούΥπουργείου Εξωτερικών 1936-1940.[Greece of the 4th August and the Great Powers, The Archives of the Greek Foreign Ministry 1936-1940]. Athens: Eleftheri Skepsis.

Kofos E. 1964. Nationalism and Communism in Macedonia. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies.

Koliopoulos J. 1987. Brigands with a Cause. Brigandage and Irredentism in Modern Greece, 1821-1912. Oxford: Clarendon Press.

Koliopoulos J.S. and Veremis T.M. 2002. Greece, The Modern Sequel, From 1831 to the Present. London: Hurst.

Konortas P. 2000. «ΑπότοΜιλλέτσταΈθνη: ΔιαμόρφωσηΣυλλογικώνΤαυτοτήτωνστηΘράκη (19ος-Αρχές 20ουΑιώνα)» [From Millet to Nation: Shaping Identities in Thrace (19th – early 20th century)], in Θράκη: ΙστορικέςκαιΓεωγραφικέςΠροσεγγίσεις [Thrace: Historical and Geographical Approaches], Athens: National Research Center.

Konstantinov Y. 1997. ‘Strategies for Sustaining a Vulnerable Identity: The Case of the Bulgarian Pomaks’, in Poulton Η. and Taji-Farouki Σ. (eds). Muslim Identity and the Balkan State. London: Hurst & Co.

Kontogiorgi E. 2006. Population Exchange in Greek Macedonia. The Rural Settlement of Refugees 1922-1930. Oxford: Oxford University Press.

Kostopolulos T. 2000. ΗΑπαγορευμένηΓλώσσα [The Forbidden Langauge],  Athens: Black List.

Kostopoulos T. 2009. Το ¨Μακεδονικό¨ της Θράκης. ΚρατικοίΣχεδιασμοίγιατουςΠομάκους (1956-2008) [The «Macedonian Problem» of Thrace: State Plans concerning the Pomaks (1956-2008)], Athens: Vivliorama.

Kotzageorgi X. and Kazamias G. 1994. ‘The Bulgarian Occupation of the Prefecture of Drama (1941-44) and its Consequences on the Greek Population’. Balkan Studies. 35(1). 

Koukou M. I. 1982. "ΟΕλληνικόςΤύποςτου 1920 γιατηνΑπελευθέρωσητηςΘράκης" [The Greek Press in 1920 about the Liberation of Thrace], ΘρακικάΧρονικά [Thracian Chronicles], 37.

Kourtovik G. 1997. ‘Justice and the Minorities’, [ΔικαιοσύνηκαιΜειονότητες] in Tsitselikis K., and Christopoulos D. (ed). The Minority Phenomenon in Greece. A Social Sciences Contribution. [ΤομειονοτικόφαινόμενοστηνΕλλάδα. Μια συμβολή των κοινωνικών επιστημών]. Athens:Kritiki/Kemo. 

Küçükcan T. 1999. ‘Re-claiming Identity: Ethnicity, Religion and Politics among Turkish-Muslims in Bulgaria and Greece’. Journal of Minority Affairs. 19 (1).

Kuniholm B.R. 1980. The Origins of the Cold War in the Near East, Great Power Conflict and Diplomacy in Iran, Turkey and Greece. Princeton: Princeton University Press.

Kurtuluş U. 1979. Bati Trakya`nin Dünü ve Günü [Western Thrace Past and Present], Istanbul: Sincan Matbaasi.

Kutay C. 1962. 1931 de Garbi Trakya`da ilk Türk Cumhuriyeti [The First Turkish Republic of Western Thrace of 1931], Istanbul.

KyriakidisS.P. 1919. Η Δυτική Θράκη και οι Βούλγαροι. [Western Thrace and the Bulgarians]. Athens: Sideris.

Ladas S.P. 1932. The Exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey. New York: Macmillan.

Lafazani D. 1997, «ΜικτάΧωριάτουΚάτωΣτρυμόνα: Εθνότητα, ΚοινότητακαιΕντοπιότητα» [Mixed Villages in the Kato Strimona River Area: Ethnicity, Community and Locality], ΣύγχροναΘέματα [Sichrona Themata], 63.

Lafazani D. 1997. «Εμείςκαιοι "Άλλοι": ΗΔιαχείρισητηςΕθνο-ΠολιτισμικήςΔιαφορετικότητας» [‘Us’ and ‘the Others’: Administering Ethnic Difference], ΣύγχροναΘέματα [Sichrona Themata], 63.

Landau J.M. 2004. Exploring Ottoman and Turkish History. London: Hurst.

League of Nations. 1934a. Treaty Series. Vol. 3514.

League of Nations. 1934b. Treaty Series. No. 4493.

LipordezisG. 2002. Τρεις Αιώνες Έξη Γενεές Μια Ιστορία. [Three Centuries Six Generations, One Story], Sapes.

LithoxoouD. 2006. Μειονοτικά ζητήματα και εθνική συνείδηση στην Ελλάδα. [Minority Issues and National Consciousness in Greece]. Thessaloniki: Batavia.

Llewellyn Smith M. 1998. Ionian Vision, Greece in Asia Minor 1919-1922. London: Hurst.

Lory B. 1989. ‘Ahmed Aga Tamrashliyata: The Last Derebey of the Rhodopes’. International Journal of Turkish Studies. 4(2).

Lozan ve Bati Trakya: 1913de ilk Turk Cumuhuriyeti [Lausanne and Western Thrace: The First Turkish Republic of 1913], 1967 : Utukan Yayinevi.

Macartney C.A. 1931. Refugees. The Work of the League. London: League of Nations Union.

Macartney C.A. 1934. National States and National Minorities. London: Humphrey Milford and Oxford University Press.

Mair L. P. 1928. The Protection of Minorities: The Working and Scope of Minorities treaties under the League of Nations. London: Christophers.

MalkidisTh. 2004. « Η διαμάχη ‘παλαιομουσουλμάνων’ – κεμαλικών στην ελλαδική Θράκη την περίοδο του Μεσοπολέμου. [‘The Dispute between “Old-Muslims” – Kemalists in Greek Thrace during the Interwar Period]. ΝέαΚοινωνιολογία. [Nea Koinoniologia]. 39.

Malkidis Th. and Kokkas N. 2006. ΜετασχηματισμοίτηςσυλλογικήςταυτότηταςτωνΠομάκων [Transformations of the Collective Identity of the Pomaks]. Xanthi: Spanidis.

Mango A. 1999. Atatürk. London: John Murray.

Mango A. 2008. ‘Atatürk’, in Kasaba R. (ed.). The Cambridge History of Turkey. Volume 4: Turkey in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press.

MantaE. 2004. Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000). [The Muslim Chams of Epirus (1923-2000)]. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies (IMXA).

Marantzidis N. 2001. Γιασασίν Μιλλέτ, Ζήτω το Έθνος, Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική Ταυτότητα και Πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του δυτικού Πόντου. [Yaşasin Millet, Long Live the Nation. Refugees, Occupation and the Civil War, Ethnic Identity and Political Behaviour amongst the Greek-Orthodox of Western Pontus]. Heracleion: University Press of Crete.

Marketos S. 2006. ΠώςΦίλησατονΜουσσολίνι! Τα Πρώτα Βήματα του Ελληνικού Φασισμού [This is How I Kissed Mussolini! The First Steeps of Greek Fascism], Athens: Vivliorama.

Markou K. 2005. "Χώρος, ΚοινωνικέςΣχέσειςκαιΤαυτότητεςστηνΠόλητηςΞάνθης" [Space, Social Relations and Identity Issues in the City of Xanthi], Εθνολογία [Ethnology], 11.

Mavrogordatos G. 1983. Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936. Berkeley: University of California Press.

Mavrogordatos G. T. n.d. «ΟιΕθνικέςΜειονότητες» [The National Minorities], in Hadjiiosif C. (eds.), ΙστορίατηςΕλλάδαςτου 20ουΑιώνα, 1922-1940: ΟΜεσοπόλεμος [The History of Greece during 20th Century: The Interwar Period], Athens: Vivliorama, Β2.

MavrommatisG. 2004. Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης. [The Kids of Kalkantza. Education, Poverty and Social Exclusion in a Muslim Community of Thrace]. Athens:Metaichmio.

Mavrommatis G. 2008. "Bektashis in 20th Century Greece" Turcica, 40.

Mc Garry J. 1998. "Demographic Engineering. The State-directed Movement of Ethnic Groups as a Technique of Conflict Regulation", Ethnic and Racial Studies, 21(4).

Mehmet H. 2007. ПомацитеиторбешитевМизия, ТракияиМакедония. [The Pomaks and the Torbeshes in Moesia, Thrace and Macedonia]. Sofia.

Meinardus R. 2002. ‘Muslims: Turks, Pomaks and Gypsies’, in Clogg R. (ed.). Minorities in Greece, Aspects of a Plural Society. London: Hurst.

Mekos Ζ. Κ. 2002. Ριζώσαμε στην Κομοτηνή. Πόλεμοι, Καταστροφές, προσφυγιές, εμφύλιες διαμάχες, κατοχές, Ιστορική και Λαογραφική προσέγγιση της Ιστορίας της νεότερης και σύγχρονης Θράκης και Κομοτηνής. [We Settled in Komotini. Wars, Destructions, Refugees, Civil Wars, Occupations. A Historical and Laographic Approach to the Modern History of Thrace and Komotini]. Thessaloniki: Herodotus.

Melas S. 1958. Οιπόλεμοι 1912-1913. [The Wars of 1912-1913]. Athens: Biris.

Metaxas I. 1964. Το Προσωπικό μου Ημερολόγιο, [Diary], Vol. I-VI, Athens.

Michailidis I.D. 2003. Μετακινήσεις σλαβόφωνων πληθυσμών (1912-1930). Οπόλεμοςτωνστατιστικών. [Population Movements of the Slavophone Population (1912-1930). The War of Statistics]. Athens: KEMO/Kritiki.

Michalacopoulos A. S. 1929. Τα Ζητήματα Μακεδονίας και Θράκης. Έκθεσις Υποβληθείσα εις την Κυβέρνησιν, Κατά Απρίλιον 1929 [The Open Issues of  Macedonia and Thrace. Report Submitted to the Greek Government, April 1929], Athens: National Publication House.

Miletic L. 1918. The Ruin of the Thracian Bulgarians in 1913, Translated by: Sofia Press Team (1987), Sofia: Sofia Press.

Miller T. and Bell L. 2002. "Consenting to What? Issues of Access, Gate-Keeping and "Informed" Consent" in Mauthner M., Birch M., Jessop J. and Miller T. (eds.), Ethics in Qualitative Research, London-Thousand Oaks: Sage.

Miller W. 1913. The Ottoman Empire 1801-1913. Oxford: Oxford University Press.

Miller W. 1931. ‘The Greco-Turkish Friendship’. Contemporary Review, 140.

MinaidisΜ. 1984. ‘Συμβολή στην Ιστορία της Θράκης’. [‘A Contribution to the History of Thrace’]. ΘρακικήΕπετηρίδα [Thrakiki Epetirida], 5.

Ministry of Foreign Affairs of Greece. Service of Historical Archives. The Foundation of the Modern Greek State. Major Treaties and Conventions (1830-1947). Athens: Kastaniotis.

Ministry of Foreign Affairs. 1921. ΗΕλλάςειςτηνΜικράνΑσίαν [Greece in Asia Minor], Athens: Press Office of MFA.

Muir N. 1927. "The Present Position of Bulgaria", Journal of the Royal Institute of International Affairs, 6(2).

Neuburger M. 2000. ‘Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations’. Nationalities Papers. 28(1).

Nikolacopoulos E. 2002. «ΗΠορείαπροςτηνΑυτόνομηΠολιτικήΣυγκρότησητηςΜουσουλμανικήςΜειονότηταςστηΔυτικήΘράκη» [The Path to the Autonomous Political Shaping of the Muslim Minority in Western Thrace], in ΕπιστημονικόΣυμπόσιο: ΜειονότητεςστηνΕλλάδα [Scientific Conference: Minorities in Greece], Athens: Society of Modern Greek Studies and Education.

Nikolakopoulos E. 1990-1991. ‘Πολιτικές Δυνάμεις και Εκλογική Συμπεριφορά της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Δυτική Θράκη: 1923-1955’. [‘Political Forces and Electoral Bahaviour of the Muslim Minority of Western Thrace: 1923-1955’]. ΔελτίοΚέντρουΜικρασιατικώνΣπουδών [Deltio Kentrou Mikrasiatikon Spoudon], 8.

Öksüz H. 2002. ‘Representatıon of the Western Thracian Turkish Minority in the Greek Parliament’. Turkish Review of Balkan Studies.

Öksüz H. 2003. ‘The Reason for Immigration from Western Thrace to Turkey (1923-1950)’. Turkish Review of Balkan Studies.

Ökte F. 1987. The Tragedy of the Turkish Capital Tax. London: Croom Helm.

Omeroğlu A./Ομερόγλου, Α. 2003. BatiTrakya`daTutununGeleceği/Το Μέλλον της Καπνοκαλλιέργειας στην Δυτική Θράκη, Κομοτηνή: Διάλογος.

Oran B. 1984. ‘The Inhanli Land Dispute and the Status of the Turks in Western Thrace’. Journal of Muslim Minority Affairs, 5(2).

Oran B. 1988. ‘La minorité Turco-Musulmane de la Thrace Occidentale (Gréce)’, in Vaner S. (ed.). Le Différent Gréco-Turc. Paris: Editions L’ Harmattan.

Oran B. 1994. ‘Religious and national identity among the Balkan Muslims: A Comparative Study on Greece, Bulgaria, Macedonia, and Kossovo’. CEMOTI (Cahiers d'études sur la Méditerranée Orientale et le Monde Turco-Iranien), 18.

Oran B. 2003. ‘The Story of Those Who Stayed, Lessons from Articles 1 and 2 of the 1923 Convention’, in Hirschon R. (ed.). Crossing the Aegean, An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. Oxford: Bergham Books.

Oran Β.1986. Türk-Yunan Ilişkilerinde Batı Trakya Sorunu [Turkish-Greek Relations and the Western Thrace Question]. Ankara: Mülkiyeliler Birliği Vakfı.

Örs I.R. 2006. ‘Beyond the Greek and Turkish dichotomy: the Rum-Polites of Istanbul and Athens’. South European Society and Politics, 11(1).

Özgüc A. 1974. Bati Trakya Tϋrkleri [Western Thrace Turks], Istanbul: Kutlug Yayinlari.

Özkırımlı U.and Sofos A.S. 2008. Tormented by History: Nationalism in Greece and Turkey. London: Hurst.

Pallis A.A. 1925. Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924. [Statistical Study of the Racial Migrations in Macedonia and Thrace during 1912-1924]. Athens.

Pallis A.A. 1930. ‘The End of the Greco-Turkish Feud’. Contemporary Review, 138.

Papadimitriou P.G. 2003. Οι Πομάκοι της Ροδόπης, Από της εθνοτικές σχέσεις στους Βαλκανικούς Εθνικισμούς 1870-1990. [The Pomaks of Rhodope, From Ethnic Relations to Balkan Nationalisms 1870-1990]. Thessaloniki: Kyriakidis Bros.

Papastratis Th.O. 2001. ΟιΕβραίοιτουΔιδυμοτείχου. [The Jews of Didimoteichon]. Athens: TsoukatosPublications.

Papathanasi-Mousiopoulou K. (ed.). 1975. Η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης από το αρχείο του Χαρισίου Βαμβακά. [The Liberation of Western Thrace. From the Archive of Harisios Vamvakas]. Athens.

Papathanasi-Mousiopoulou K. 1982. «ΣυμβολήστηδιπλωματικήιστορίατηςΘράκηςκατάτο 1913 (ανέκδοταέγγραφαΧ. Βαμβακά, Ι. Δραγούμη, Ε. Κανελλόπουλου, Α. Χαλκιοπούλου)». [‘A Contribution to the Diplomatic History of Thrace during 1913 (Unpublished Documents of H. Vamvakas, I. Dragoumis, E.Kanellopoulos, A. Chalkiopoulou]. ΘρακικήΕπετηρίδα. [Thrakiki Epetirida],. 3.

Papathanasi-Mousiopoulou K. 1984. ΣελίδεςΙστορίας. Θράκη 1870-1886. [History Pages. Thrace 1870-1886]. Athens: Pitsilos

Papathanasi-Mousiopoulou K. 1991. Θράκη. Μορφέςκαιγεγονότα 1902-1922.  [Thrace. Protagonists and Events 1902-1922]. Athens: Pitsilos.

Papathanasiou I. 2004. ‘The Cominform and the Greek Civil War, 1947-49’, in Carabott P. and Sfikas T.D. (eds). The Greek Civil War, Essays on a Conflict of Exceptionalism and Silences. London: Ashgate.

Pentzopoulos D. 1962. The Balkan Exchange of Minorities and ad its impact upon Greece. Paris: Mouton.

Pesmazoglou S. 1993. Ευρώπη-Τουρκία. Αντανακλάσεις και διαθλάσεις. Η στρατηγική των κειμένων. [Europe-Turkey, Reflections and Refractions, The Strategics of Texts]. Volume I. Athens: Themelio.

Petridis P. 2000. (eds.), Το Έργον της Κυβερνήσεως Βενιζέλου κατά την Τετραετία 1928-1932. Τι Υποσχέθη Προεκλογικώς και τι Επραγματοποίησε [The 1928-1932 Venizelos Government Policy. Promisees and Ratification], Thessaloniki: University Studio Press.

Petsalis-Diomidis N. 1978. Greece at the Paris Peace Conference 1919. Thessaloniki: InstituteforBalkanStudies (ΙΜΧΑ). 

Pikros I.P. 1996. Toυρκικός Επεκτατισμός, Από το Μύθο της Ελληνοτουρκικής Φιλίας στην Πολιτική για την Αστυνόμευση των Βαλκανίων 1930-1943. [Turkish Expansionism, From the Myth of the Greek-Turkish Friendship to the Policy for the Policing of the Balkans 1930-1943]. Athens: Estia.

Popovic A. 1986. L`Islam Balkanique. Les Musulmanes du Sud-Est Europeen dans la Period Post-Ottoman, Berlin.

Poulton H. 1997. ‘Changing Notions of National Identity among Muslims in Thrace and Macedonia: Turks, Pomaks and Roma’, in Poulton H. and Taji-Farouki S. (ed.). Muslim Identity and the Balkan State. London: Hurst.

Poulton H. 1999. Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος και Ημισέληνος. [Top Hat, Grey Wolf and Crescent. Turkish Nationalism and the Turkish Republic]. Athens: Odysseas.

Rodas M. 1950. ΗΕλλάδαστηΜικράνΑσία (1918-1922) [Greece in Asia Minor (1918-1922], Athens: Klisouni Publications.

Sarris N. 1992. Εξωτερική πολιτική και πολιτικές εξελίξεις στην πρώτη Τουρκική Δημοκρατία, Η άνοδος της στρατογραφειοκρατίας (1923-1950). [Foreign Policy and Political Developments in the First Turkish Republic, The Rise of Military Bureaucracy (1923-1950)]. Athens: Gordios.

Schechtman J. B. 1946. European Population Transfers, 1939-1945. New York: Oxford University Press.

Schermerhorn R. 1970. Comparative Ethnic Relations: A Framework for Theory and Research, Cambridge: Cambridge University Press.

Schurman J.G. 1914. The Balkan Wars: 1912-1913. Princeton: Princeton University Press.

Seferiades S. 1928. ‘L’ Echange des Populations’. Academie de Droit International Recueil des Cours, 4.

Seferiades S. 1999. "Small Rural Ownership, Subsistence Agricultural, and Peasant Protest in Interwar Greece: The Agrarian Question Recast", Journal of Modern Greek Studies, 17.

Şeker N. 2007. "Demographic engineering in the late Ottoman empire and the Armenians", Middle Eastern Studies, 43(3).

Shaw S.J. and Shaw E.K. 1977. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Volume II. Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 1808-1975. Cambridge: Cambridge University Press.

Sigalas N. and Toumarkine A. (2008), "Ingénierie démographique, génocide, nettoyage ethnique. Les paradigmes dominants pour l’étude de la violence sur les populations minoritaires en Turquie et dans les Balkans", European Journal of Turkish Studies in History-Demographic Engineering - Part I, 7.

Simon A. 2000. Balkan Reader: First Hand Reports by Western Correspondents and Diplomats for Over a Century. Florida: Simon Publications.

Skopetea E. 1988. Το «πρότυποβασίλειο» καιηΜεγάληΙδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880). [The ‘Model Kingdom’ and the Great Idea. Aspects of the National Pronlem in Greece (1830-1880)]. Athens: Polytypo.

Skordylis K. 1994. Μειονότητες και Προπαγάνδα στη Βόρειο Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο. ΜιαΈκθεσητουΓ.Θ. Φεσσόπουλου. [Minorities and Propaganda in Northern Greece during the Inter-War Period. A Report of G.Th. Fessopoulos]. Ίστωρ. [Istor], 7.

Smith A. 1981. The Ethnic Revival. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith A.D. 1999. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishers.

Smith A.D. 2000. ‘The Sacred Dimension of Nationalism’. Millennium: Journal of International Studies, 29(3).

Smith D.J. and Cordell K. (eds.). 2008. Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London: Routledge. 

Smith E.D. 1959. Turkey: Origins of the Kemalist Movement and the Government of the Grand National Assembly 1919-1923. Washington: Judd and Detweiler Inc.

Soilentakis N. 2004. ΙστορίατουΘρακικούΕλληνισμού. [History of Thracian Hellenism]. Vol. I-II. Athens: Papazisis.

Solominides V. 1989. «Βενιζέλος-Στεργιάδης. ΜύθοςκαιΠραγματικότητα» [Venizelos-Stergiades. Myth and Reality],in Veremis Th. & Goulimis G. (eds.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτική στην Εποχή του [El. Venizleos: Society, Economy and Politics during his Era], Athens: Gnosi Publications.

SoltaridesS.A. 1997. Ιστορία των Μουφτειών της Δυτικής Θράκης. [The History of the Mufti Institutes of Western Thrace]. Athens: Livanis.

Sonnichen A. 2004. ΑναμνήσειςενόςΜακεδόναΑντάρτη. [Confessions of a Macedonian Bandit]. Athens: Petsiva Publications.

Sonyel S.R. 1975. Turkish Diplomacy 1918-1923, Mustafa Kemal and the Turkish National Movement. London: Sage Publications Ltd.

St Clair. S.G.B. 1876. Bulgarian Horrors and Mr. Gladstone’s Eastern Policy. London: Blanchard and Sons.

St. Clair S.G.B. and Brophy C.A. 1869. Residence in Bulgaria, or Notes on the Resources and Administration of Turkey. London: John Murray.

Stefanidis I. 2006. "Reconstructing Greece as a European State: Venizelos' Last Premiership, 1928-1932" in Eleftherios Venizelos: The Trials of a Statemanship, Kitromilides,  P. (ed.),  Edinburgh, Edinburgh University Press.

Svolopoulos C.D. 1973. ‘Le Probléme de la Sécurité dans le Sud-Est Européen de l’Entre-Deux-Guerres: A la Recherche des Origines du Pacte Balkanique de 1934’. Balkan Studies, 14.

Todorova M. 1998. ‘Identity (Trans)Formation among Bulgarian Muslims’, in Crawford B. and Lipschutz R.D. (eds). The Myth of ‘Ethnic Conflict’: Politics, Economics, and ‘Cultural’ Violence. Berkeley: University of California International and Area Studies Digital Collection.

Tounta-Fregadi A. 1986. Ελληνο-Βουλγαρικές Μειονότητες. Πρωτόκολλο Πολίτη-Καλφώφ, 1924-1925 [Greek-Bulgarian Minorities. The Calfoff-Politis Protocol, 1924-1925], Thessaloniki: IMXA.

Toynbee A.J. (ed.). 1953. Survey of International Affairs, 1938. Vol. III. London: Oxford University Press.

Toynbee A.J. 1922. The Western Question in Greece and Turkey. A Study in the Contact of Civilizations. London: Constable and Company Ltd.

Toynbee A.J. and Kirkwood K.P. 1926. Turkey. London: Ernest Benn.

Tressou E. 1997. "ΜειονοτικήΕκπαίδευσηστηΘράκη: ΤαΑίτιατηςΑποτυχίας" [Minority Education in Thrace: Why it did not Succeed], ΣύγχροναΘέματα [Sichrona Themata], 63.

Trifonov S. 1988. Българскотонационално-освоботителнодвижениевТракия 1919-1934. [Bulgarian National Liberation Movement in Thrace 1919-1934]. Sofia. 1988.

Trifonov S. 1989. Antantata v Trakija,1919-1920 [Entente in Thrace, 1919-1920], Sofia.

Trifonov S. K. 1992. Trakiya: Administratiyna Urebda Politicheski i Stopanski Zhiyot 1912-1915 [Thrace: Administrative Arrangements, Political and Economic Life, 1912-1915], Sofia: Trakiyska Fondaiza "Kapitan Petko Vojvoda".

Trubeta S. 2001. ΚατασκευάζονταςΤαυτότητεςγιατουςΜουσουλμάνουςτηςΘράκης, ΤοΠαράδειγματωνΠομάκωνκαιτωνΤσιγγάνων [Constructing Identities for the Muslims of Thrace, The Case of Pomaks and Roma]. Athens: Kritiki/KEMO.

Trubeta S. 2003. ‘“Minorisation” and “Ethnicisation” in Greek Society: Com-parative Perspectives on Muslim Immigrants and the Thracian Muslim Minority’. Jahrbuecher fuer Geschichte und Kultur Suedosteuropas [History and Culture of South Eastern Europe – An Annual Journal].5: ‘Minorities in Greece. Historical Issues and New Perspectives’ edited by Trubeta S. and Voss C.

Tsibiridou F. 2000. Les Pomak dans la Thrace Grecque: Discours Ethnique et Pratiques Socioculturelles. Paris: L’ Harmattan.

Tsioumis K. 1995. «Ηγεσία και προσωπικότητα στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1923-1940)». [‘Leading Personalities of the Muslim Minority of Western Thrace during the Interwar Period (1923-1940)’]. Ενδοχώρα. [Endohora], 2. 

TsioumisK. 1997. Οι Πομάκοι στο ελληνικό κράτος (1920-1950). Ιστορική προσέγγιση. [The Pomaks in the Greek State (1920-1950). A Historical Approach]. Thessaloniki: Promytheus.

TsioumisK. 1998.        ‘Η νομοθετική πολιτική για την εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης 1923-1940’. [‘The Legislative Policy for the Education of the Muslim Minority of Western Thrace 1923-1940’]. Παιδαγωγική Επιθεώρηση. [PaidagogikiEpitheorisi]. 27/98.

Tsioumis K. 2006. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης (1950-1960. Πολιτικοδιπλωματικές διεργασίες και εκπαιδευτική πολιτική. [The Muslim Minority of Thrace (1950-1960). Political and Diplomatic Developments and Educational Policy)]. Thessaloniki: Ant. Stamoulis Publications.

Tsitselikes K. and Christopoulos D. (ed.). 1997. Το Μειονοτικό Φαινόμενο στην Ελλάδα, Μια Συμβολή των Κοινωνικών Επιστημών. [The Minority Phenomenon in Greece, A Contribution of the Social Sciences]. Athens: Kritiki.

Tsitselikis K. (ed.). 2006. Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης. [The Greek-Turkish Population Exchange. Aspects of a National Conflict]. Athens: Kemo/Kritiki.

Tsitselikis K. 2008. ‘Reciprocity as a Regulatory Pattern for the Treatment of Greece’s Turkish/Muslim Minority’, in Akgönül S. (ed.). Reciprocity. Greek and Turkish Minorities. Law. Religion and Politics. Istanbul: Bilgi University Press. 

TsonidisT.Ch. 1980. Η Ορεστιάδα μας. [Our Orestiada]. Orestiada: Ekpolitistikos Syllogos Neon.

Turan O. 2005. ‘Turkish Migrations from Bulgaria’. Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies. Conference Proceedings. Sofia. 22-23 February.

Türkeş M. 1994. ‘The Balkan Pact and its Immediate Implications for the Balkan States, 1930-34’. Middle Eastern Studies, 30(1).

Ünsünoğlu İ. 1997. "ΚριτικήστηΜειονοτικήΕκπαίδευση. ΗΜατιάτουΜειονοτικού" [Critics on Minority Education. An Internal View], ΣύγχροναΘέματα [Sichrona Themata], 63.

Vakalopoulos K.A. 2000. Ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού. Θράκη. [History of Northern Hellenism, Thrace]. Thessaloniki: Kyriakidis.

Van Creveld M. 1973. Hitler’s Strategy 1940-1941. The Balkan Clue. London: Cambridge University Press.

Van den Berghe P. 1995. "Does Race Matter?" Nations and Nationalism, 1(3).

Vaner S. (ed.). 1988. Le Different Greco-Turc. Paris: Editions L’ Harmattan.

Veremis T. 1989. «ΗΕποχή (1900-1936» [The 1900-1936 Era], in Veremis Th. & Goulimis G. (eds.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτική στην Εποχή του,[El. Venizelos, Society, Economy and Politics Around his Era] Athens: Gnosi.

Volkan V.D. and Itzkowitz N. 1994. Turks and Greeks, Neighbours in Conflict. Huntington: The Eothen Press.

Vryonis S. 2005. The Mechanism of Catastrophe. The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul. New York: Greekworks.com.

Wallerstein E. 1991. "The Construction of Peoplehood: Racism, Nationalism, Ethnicity", in Balibar E. and Wallerstein I. (eds.), Race, Nation, Class. AmbiguousIdentities, London: Verso.

WeberF.G. 1983. Ο Επιτήδειος Ουδέτερος, Η Τουρκική Πολιτική κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Στόχοι: Δωδεκάνησα-Κύπρος-Ανατολικό Αιγαίο-Ιράκ-Συρία-Κριμαία-Καύκασος. [The Evasive Neutral]. Athens: Thetili.

Wilkinson H. R. 1951. Maps and Politics: Review of the Ethnographic Cartography of Macedonia, Liverpool: Liverpool University Press.

Wolff S. 2003. The German Question Since 1919: An Introduction with Key Documents. Westport: Praeger.

Woodhouse C.M. 1976. Το Μήλον της Έριδος, Η Ελληνική Αντίσταση και η Πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων. [TheAppleofDiscord]. Athens: Exandas.

Woods C. 1916. ‘Communications in the Balkans’. The Geographical Journal, 47(4).

Woolsey T. S. 1920. ‘The Rights of Minorities Under the Treaty with Poland’. The American Journal of International Law, 14(3).

Wurfbain A. 1930. L’ Échange Gréco-Bulgare des Minorités Ethniques, Genève: Payot.

Yıldırım O. 2006. Diplomacy and Displacement. Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 1922-1934. New York and London: Routledge.

Zenginis E.C. 1994. ΟιμουσουλμάνοιαθίγγανοιτηςΘράκης. [The Muslim Roma of Thrace]. Thessaloniki: Institute for Balkan Studies (ΙΜΧΑ).

Zürcher, E.-J. 2003. "Greek and Turkish Refugees and Deportees 1912-1924" Turkology Update Leiden Project Working Papers, Archive Department of Turkish Studies, Universiteit Leiden.

Last modified on Monday, 27 January 2014 14:08
More in this category: Unpublished resources »
Gumuldjina4_soure4.jpgGumuldjina3_soure4.jpgDede-Agatche, Le Port_source4.jpgAlexandropole, Rue 14 Mai_source4.jpgAlexandropole, Bains de mer pour femmes_source4.jpgDede-agatch_source4.jpgAlexandropole, la plage_source4.jpgAlexandropole, Vue de prise de la mer_source4.jpgGumuldjina - Place Metropole - Hotel Rodopi_soure4.jpgDimokratiaGumulcinas-Simaia-Sfragida-Grammatosimo.jpgGumuldjina2_soure4.jpgDas Dorf Dare-Kioy bei Gumurdjina_source4.jpg